Povinně zveřejňované informace

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

V souladu s ust. § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění sděluje pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

Pojišťovací zprostředkovatel

DEFEND INSURANCE s.r.o.
sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 63478498
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 288987
zastoupená Tomaszem Janusz Oszczepalskim, jednatelem společnosti
provozující činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel

Registr

DEFEND INSURANCE s.r.o. je, jako osoba oprávněná k činnosti samostatného zprostředkovatele, registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB.

Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami. Registr samostatných zprostředkovatelů je veřejně přístupný na webových stránkách www.cnb.cz/cnb/jerrs

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti DEFEND INSURANCE s.r.o. jako samostatného zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost na e-mail info@defendinsurance.eu. Stížnost bude řešena příslušnými osobami a dle způsobu podání stížnosti bude také sděleno stanovisko společnosti ve lhůtě 30 dnů. Zde bude uvedeno, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak společnost stěžovateli sdělí způsob řešení.

Klient může současně podat stížnost k České národní bance vykonávající dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů - web: www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty, nebo pro mimosoudní řešení sporů na Českou obchodní inspekci podatelna@coi.cz, Ombudsmana České asociace pojišťoven na www.ombudsmancap.cz, příp. pokud byla smlouva uzavřena prostředků komunikace na dálku využít jako další způsob řešení sporů také elektronickou platformu ODR (více informací naleznete na http://ec.europa.eu/odr/).

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny

DEFEND INSURANCE s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny převyšující 10 %. Žádná pojišťovna nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %. Pojišťovna Fortegra je společností patřící do stejné skupiny jako pojišťovací zprostředkovatel, přičemž v obou těchto společnostech mají nepřímý podíl společnosti LOTS INTERMEDIATE Co., FORTEGRA FINANCIAL CORP. a Tiptree Inc., všechny se sídlem ve Spojených státech amerických.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění

Samostatný zprostředkovatel jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Samostatný zprostředkovatel není odměňován přímo zákazníkem.

Jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění

Fortegra Europe Insurance Company SE
Lloyd´s Insurance Company SA
Fortegra Europe Insurance Company Limited, pobočka Česká republika

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.