PRO KLIENTY

Ukončení pojištění

Jsme přesvědčeni, že naše prvotřídní produkty a služby vyhovují každému! Jestliže však z jakéhokoliv důvodu potřebujete ukončit svoji pojistnou smlouvu, zde najdete pár užitečných informací.

Úplné informace naleznete v Pojistných podmínkách vaší Pojistné smlouvy či v Občanském zákoníku.

Ukončit pojištění můžete písemně poštou či e-mailem, stačí nám k tomu vyplněný a podepsaný formulář.

Pojistnou smlouvu můžete vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy bez udání důvodu. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

Po této lhůtě můžete pojištění vypovědět pouze z důvodů uvedených v Občanském zákoníku nebo příslušném Pojistném programu (například prodej, krádež nebo totální škoda na vozidle, do 3 měsíců od vzniku pojistné události, smrt (FO) či zánik (PO) pojistníka a jiné).

Výše vráceného pojistného závisí na důvodu ukončení pojištění a době, která uplynula od vzniku pojištění.

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.