Hlášení škody

Hlášení škody DEFEND Key Protect

Naším cílem je vaši škodní událost co nejrychleji vyřešit, abyste opět mohli bez starostí jezdit. Proto vás prosíme, abyste včas dodali požadované dokumenty a dodrželi postup pro poskytnutí pojistného plnění podle pokynů likvidátorů. Zakládáme si na individuálním přístupu, neváhejte proto v první řadě kontaktovat telefonicky oddělení pojistných událostí, kde vám poradí, jak postupovat.

  ŘEŠENÍ ŠKODY U POJIŠTĚNÍ DEFEND Key Protect

  Obecné povinnosti pojištěného
  Do 30 dnů od uzavření pojistné smlouvy si zaregistrujte své vozidlo dle pokynů pojistitele do on-line systému www.DefendKey.eu, který umožňuje navrácení ztracených klíčů. V případě ztráty či odcizení klíčů zaznamenejte tuto událost do našeho systému bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů. Ve stejné době je potřeba v případě odcizení nahlásit odcizení klíčů na Policii ČR. V případě ztráty klíče vám plní pojistitel bez nutnosti hlášení policii. Pokud má oprávněná osoba k dispozici druhý klíč a má možnost provozovat vozidlo, pojistitel stanovuje odkladnou dobu 10 dní, tedy od zaznamenání do systému www.DefendKey.eu do zadání zhotovení nového klíče v servisu musí uplynout alespoň 10 kalendářních dní. V případě, že některá z těchto povinností nebude splněna, pojistné plnění může být zamítnuto nebo kráceno.

  Hlášení škodní události
  V případě uplatnění nároku je třeba postupovat podle následujícího postupu. Jeho nedodržení může vést k zamítnutí nebo krácení pojistného plnění.

  Krok 1: Nahlášení události
  Škodní událost nahlaste bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do 30 dní ode dne škodní události, tedy krádeže nebo ztráty klíčů. V opačném případě může být pojistné plnění zamítnuto nebo kráceno.

  KONTAKT PRO HLÁŠENÍ ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ:
  Fortegra Europe Insurance Company, pobočka Česká republika
  Roztylská 1860/1
  148 00 Praha 4
  Tel.: +420 226 251 251
  E-mail: likvidace@fortegra.cz

  Krok 2: Poskytnutí dokumentace
  Pošlete pojistiteli fotokopie níže uvedených dokumentů poštou, nebo naskenované či vyfocené e-mailem:

  - Formulář „Hlášení škodní události“.
  - Osvědčení o registraci vozidla Část II. (B), (Technický průkaz vozidla).
  - V případě, že k vozidlu již není vydáno Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz), fotokopii Osvědčení o registraci vozidla.
  - Fakturu nebo účetní doklad prokazující úhradu nákladu na pořízení nových klíčů, výměnu zámků nebo odemčení pojištěného vozidla.
  - V případě odcizení klíčů kopii „Oznámení o odcizení“ a spisovnou značku spisu, pod kterým je policií tato skutečnost šetřena. Nebude-li kopie oznámení či spisová značka sdělena, nárok na výplatu pojistného plnění bude zamítnut.
  - Formulář „Hlášení škodní události“ a další informace, které bude správce požadovat, musí být zaslány do 30 dnů ode dne pojistné události.

  UPOZORNĚNÍ: Pojistitel je oprávněn prohlédnout pojištěné vozidlo (klíče, zámek).

  Krok 3: Výplata pojistného plnění
  Pojistné vám pojistitel proplatí nejpozději do 15 dnů od ukončení šetření pojistné události.

Chcete se poradit? Rádi vám pomůžeme.