A panaszok kezelése / Panaszok intézése

1. A Biztosító és a Biztosító Fióktelepe biztosítja az Ügyfelek részére, hogy a Biztosító vagy a Biztosító Fióktelepe magatartásával, tevékenységével, mulasztásával kapcsolatosan szóban (személyesen, vagy telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által kézbesített irat útján, postai úton, telefaxon vagy levélben) panasszal éljenek.

2. Panaszok intézése

a. A Jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatosan felmerülő panasz esetén elsőfokon a DEFEND INSURANCE Kft. (1082 Budapest, Futó utca 35-37., Magyarország. Telefon: +36 1 800 8030, Fax: +36 1 800 8031, E-mail: info@defendinsurance.hu) vagy a Biztosítóhoz fordulhat.

b. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi i. testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

i. Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., vagy 1534 Budapest, BKKP Postafiók 777., telefofran: 06-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu). A Biztosító szakmai felügyeletét a magyar Nemzeti Bank végzi. A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi a fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvényben meghatározott rendelkezések, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek, valamint a pénzügyi fogyasztói jogvitákkal kapcsolatos kötelezettségek betartását, és eljár ezen rendelkezések megsértése esetén. A Biztosítási Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel es joghatásaival kapcsolatos jogvitákban Magyar Nemzeti Banknak nincs hatásköre eljárni.

ii. A panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Pénzügyi Békéltető Testület (ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; 1525 Budapest, BKKP Pf.: 172., telefon: 06-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu), amennyiben a Jelen Általános Szerződés Feltétel létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita merül fel. A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Biztosítóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

iii. a Jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt Bíróság.

Szeretne tanácsot kérni? Szívesen segítünk Önnek.