Jak postupovat

Whistleblowing

Klademe mimořádný důraz na to, aby veškerá naše činnost byla v souladu s právem a pravidly obchodní etiky. Proto zde nabízíme možnost pro oznámení jakéhokoli jednání narušujícího právní a regulatorní předpisy, kterého se může dopustit kdokoli v pracovním anebo obdobném vztahu k DEFEND INSURANCE s.r.o. nebo k DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o. (dále jen “DEFEND”).

  Kdy je třeba oznámení podat?

  Máte-li jakýkoli závažný důvod se domnívat, že při činnostech v rámci DEFEND došlo či může dojít k jednání hrubě porušujícímu právní předpisy anebo etická pravidla. Toto jednání může mít znaky také trestného činu či přestupku.

  Vaše oznámení budeme vždy zpracovávat jako důvěrná a takovým způsobem, který zajistí max. ochranu totožnosti oznamovatele. Ochrany se však nemůže domáhat oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé oznámení.

  Kdo může oznámení podat?

  - zaměstnanec DEFENDU;

  - uchazeč o zaměstnání v DEFENDU;

  - osoba pracující v DEFENDU v jiném než pracovně-právním vztahu;

  - člen jakéhokoli orgánu DEFENDU, není-li současně zaměstnancem;

  - stážisté a dobrovolníci působící v DEFENDU.

  Pro ostatní osoby DEFEND vylučuje možnost podat oznámení.

  Kam je možné oznámení podat?

  Oznámení může být podáno prostřednictvím jednoho z následujících způsobů:

  I. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v rámci DEFENDU:

  - prostřednictvím formuláře, který je nám automaticky zaslán osobně Compliance Manažerovi, na adrese Roztylská 1860/1, 148 01 Praha 4, případně na tel. č. +420 246024029

  - e-mailem na adresu: whistleblowing@defendinsurance.eu

  - běžnou poštou označenou na obálce "Whistleblowing-confidential!"
  na adresu:

  DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.
  Roztylská 1860/1
  148 01 Praha

  nebo

  II. Prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému (mimo DEFEND):

  - písemně anebo telefonicky oznámením učiněným Ministerstvu spravedlnosti České republiky

  Jak budeme oznámení vyřizovat?

  Během 7 dnů následujících po podání oznámení obdrží oznamovatel potvrzení o jeho přijetí, ledaže DEFEND oznamovatel výslovně požádal o neinformování, příp. by tím došlo k prozrazení osobnosti oznamovatele jiné osobě.

  Během následujících 30ti dnů vyrozumí DEFEND oznamovatele o způsobu vyšetření oznámených skutečností, jakož i o opatřeních, která DEFEND v souvislosti s oznámením přijal. Tato lhůta může být 2x prodloužena s odůvodněním.