Hlásenie škody

Hlásenie škody DEFEND Car Protect

Naším cieľom je čo najrýchlejšie vyriešiť vašu poistnú udalosť, aby ste sa mohli bez obáv vrátiť na cesty. Preto vás žiadame, aby ste včas poskytli požadované dokumenty a dodržali postup pri poistnej udalosti podľa pokynov likvidátorov poistných udalostí. Sme hrdí na náš individuálny prístup, preto sa neváhajte v prvom rade telefonicky obrátiť na oddelenie likvidácie poistných udalostí a poradiť sa, ako postupovať.

  RIEŠENIE ŠKODY PRI PREDĹŽENÝCH ZÁRUKÁCH DEFEND Car Protect

  Hlásenie škodovej udalosti:

  Poistený (alebo v mene poisteného opravca) musí pred zahájením akýchkoľvek opráv vozidla nahlásiť škodu správcovi, telefonicky na
  +421 2 222 11 702 klp. 1, alebo písomne na email: likvidace@defendinsurance.eu a to do 7 dní od vzniku udalosti. K nahláseniu je potrebné číslo poistnej zmluvy, stav tachometra v dobe vzniku škody, prípadne VIN kód vozidla.

  Výber servisu:

  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.

  Doloženie podkladov:

  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu. Po vykonaní opravy zašlite formulár B.

  Žiadna oprava nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu (DEFEND INSURANCE s.r.o.). Všetky náklady súvisiace s cenou práce, ktoré sa začali pred odsúhlasením správcom budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Chcete sa poradiť? Radi vám pomôžeme.