Ako postupovať

Whistleblowing

Osobitný dôraz kladieme na to, aby všetky naše činnosti boli v súlade so zákonom a pravidlami podnikateľskej etiky. Preto vám na tomto mieste ponúkame možnosť nahlásiť akékoľvek porušenie právnych predpisov, ktorého sa môže dopustiť ktokoľvek, kto je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťou DEFEND INSURANCE s.r.o. ("DEFEND").

  Kedy je potrebné podať oznámenie?

  Ak máte akýkoľvek vážny dôvod domnievať sa, že činnosť spoločnosti DEFEND hrubo porušuje alebo môže porušovať zákon alebo etické pravidlá. Takéto konanie môže predstavovať aj trestný čin alebo priestupok.

  S vašimi oznámeniami budeme vždy zaobchádzať ako s dôvernými a takým spôsobom, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu identity oznamovateľa. Ochrany sa však nemôže domáhať oznamovateľ, ktorý vedome podal nepravdivé oznámenie.

  Kto môže podať správu?

  - Zamestnanec DEFEND;

  - uchádzač o zamestnanie v spoločnosti DEFEND;

  - osoba pracujúca pre spoločnosť DEFEND v inom ako pracovnom pomere;

  - členom akéhokoľvek orgánu DEFEND, pokiaľ nie je zároveň zamestnancom;

  - stážisti a dobrovoľníci pracujúci v DEFEND.

  Pre ostatné osoby DEFEND vylučuje možnosť podania oznámenia.

  Kde môžem podať správu?

  Oznámenie sa môže vykonať jedným z týchto spôsobov:

  I. Prostredníctvom interného oznamovacieho systému spoločnosti DEFEND:

  - prostredníctvom formulára, ktorý sa nám automaticky zasiela

  - osobne u manažéra pre súlad, na adrese Roztylská 1860/1, 148 01 Praha 4, alebo telefonicky na +420 246024029

  - e-mailom na adresu: whistleblowing@defendinsurance.eu

  - poštou s označením na obálke "Whistleblowing - dôverné!" na adresu:

  DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.
  Roztylská 1860/1
  148 01 Praha

  alebo

  II. Prostredníctvom externého oznamovacieho systému (mimo systému DEFEND):

  - písomným alebo telefonickým oznámením Úradu na ochranu oznamovateľov

  Ako budeme postupovať v prípade oznámenia?

  Do 7 dní od oznámenia dostane oznamovateľ potvrdenie o prijatí oznámenia, pokiaľ oznamovateľ výslovne nepožiadal spoločnosť DEFEND, aby nebola informovaná, alebo ak by to viedlo k odhaleniu totožnosti oznamovateľa inej osobe.

  Do nasledujúcich 30 dní DEFEND informuje oznamovateľa o spôsobe prešetrenia oznámených skutočností a o opatreniach, ktoré DEFEND v súvislosti s oznámením prijal. Túto lehotu možno dvakrát odôvodnene predĺžiť.