Povinne zverejňované informácie

Informácie o sprostredkovateľovi poistenia

V súlade a podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov a zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v znení neskorších predpisov.

Sprostredkovateľ poistenia

DEFEND INSURANCE s.r.o.
sídlem Pribinova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 36816175
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie u Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 109265/B
zastoupená Oliverem Kissem, konateľ spoločnosti
vykonávanie činnosti sprostredkovania poistenia ako samostatný finanční agent v sektoru poistenia alebo zaistenia, (ďalej len "Spoločnosť")

Register

Spoločnosť je zapísaná ako osoba oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v registri finančných agentov v sektore poistenia alebo zaistenia vedeném Národnou bankou Slovenska.

Samostatný finančný agent sprostredkúva poistenie pre klienta na základe písomnej zmluvy s poisťovňami. Register samostatných finančných agentov je verejne prístupný na internetovej stránke Národnej banky Slovenska a Spoločnosť je zapísaná pod číslom OPK-2637/2007-PLP, pod registračným číslom 62779. Tieto údaje je možné overiť na www.nbs.sk.

Postup pri podávaní sťažnosti na Spoločnosť

Ak má poistník a iné dotknuté osoby námietky voči činnosti spoločnosti ako samostatného finančného agenta, môžu podať písomnú sťažnosť na adresu info@defendinsurance.sk. Sťažnosť bude vybavená príslušnými osobami a do 30 dní bude oznámené aj stanovisko Spoločnosti v závislosti od spôsobu podania sťažnosti. V ňom sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená, a ak sa zistí, že sťažnosť je opodstatnená, Spoločnosť oznámi sťažovateľovi spôsob riešenia.

Klient môže podať sťažnosť aj na Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovacích agentov, formulár nájde na tejto webovej stránke alebo na e-mailovej adrese: info@nbs.sk alebo spotrebitel@nbs.sk.

Podiel Spoločnosti na hlasovacích právach a základnom imaní poisťovne

Spoločnosť nemá priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach a kapitáli poisťovne, v ktorej sa má poistenie dojednať.

Podiel poisťovne na hlasovacích právach a kapitáli Spoločnosti

Sprostredkovateľ poistenia nemá priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach a kapitáli žiadnej poisťovne vyšší ako 10 %. Žiadna poisťovňa nesmie mať priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach a kapitáli sprostredkovateľa poistenia vyšší ako 10 %. Poisťovňa Fortegra je spoločnosť patriaca do tej istej skupiny ako sprostredkovateľ poistenia a LOTS INTERMEDIATE CO., FORTEGRA FINANCIAL CORP. a Tiptree Inc. so sídlom v Spojených štátoch amerických.

Odmena poskytnutá v súvislosti s uzavretým poistením alebo zmenou poistenia

Spoločnosť dostáva odmenu vo forme provízií od spolupracujúcich poisťovní v súvislosti s uzatvoreným poistením alebo zmenou poistenia. Spoločnosť na požiadanie poskytne informácie o výške odmeny vyplácanej spolupracujúcimi poisťovňami. Spoločnosť nie je odmeňovaná priamo zákazníkom.

Spoločnosť neposkytuje potenciálnemu klientovi alebo klientovi Spoločnosti v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania žiadne výhody finančného charakteru, hmotné ani nehmotné. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytovanie drobných reklamných predmetov.

Názvy poisťovní, pre ktoré je Spoločnosť autorizovaná sprostredkovať poistenie

Fortegra Europe Insurance Company SE
Lloyd´s Insurance Company SA

Chcete sa poradiť? Radi vám pomôžeme.