PRE KLIENTOV

Ukončenie poistenia

Sme presvedčení, že naše prvotriedne produkty a služby vyhovujú každému! Ak však z akéhokoľvek dôvodu potrebujete ukončiť svoju poistnú zmluvu, tu nájdete pár užitočných informácií.

Úplné informácie nájdete v Poistných podmienkach vašej Poistnej zmluvy alebo v Občianskom zákonníku.

Zmluvu môžete vypovedať písomne poštou alebo e-mailom na info@defendinsurance.eu, stačí nám k tomu vyplnený a podpísaný formulár.

Poistenie môžete vypovedať do 60 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy bez udania dôvodu. Dňom doručenia výpovede začína plynúť osemdňová výpovedná lehota, ktorej uplynutím poistenie zaniká.

Po tejto lehote môžete poistenie vypovedať iba z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku alebo v príslušnom poistnom programe (napríklad predaj, krádež alebo totálna škoda na vozidle, do 3 mesiacov od vzniku poistnej udalosti, smrť (FO) či zánik (PO) poistníka a iné).

Výška vráteného poistného závisí od dôvodu ukončenia poistnej zmluvy a od doby, ktorá uplynula od vzniku poistenia.

Chcete sa poradiť? Radi vám pomôžeme.